ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu Çamlıbel Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı (“Çamlıbel”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. İşbu belge, KVKK’nun 10. Maddesi çerçevesinde, işlenecek kişisel verileriniz hakkında sizleri aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.


2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel verilerden sağlık verileriniz Çamlıbel tarafından, internet sitesindeki formu doldurarak “Çamlıbel Vakfı Tüp Bebek Desteği” programına başvurmanız halinde, bu programın planlanması, yürütülmesi ve program kapsamında tüp bebek tedavisi desteğinin verilebilmesi, program ile ilgili tanıtım ve yayınların yapılabilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 6. maddesindeki şartlara uygun olarak, açık rızanız alınarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

KVKK madde 6/2 uyarınca özel nitelikli kişisel veriler kural olarak veri sahibini açık rızası olmaksızın işlenemez. Bununla birlikte, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz başta elektronik ortamdaki formlar ve bu formlara ekleyeceğiniz belgeler olmak üzere, yazılı/sözlü iletişim, elektronik posta, faks, telefon, posta, kurye, elden teslim gibi yöntemlerle toplanabilmektedir.

4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel verilerinizi KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerindeki şartlara uygun olarak, yukarıda belirtilen işleme amacı kapsamında Çamlıbel’in anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşları ile kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca veri sahipleri;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVKK’nun 13. Maddesi gereğince Çamlıbel’e iletebilirsiniz. Talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Çamlıbel tarafından söz konusu tarifedeki ücret alınacaktır.