VAKIF RESMİ SENEDİ

I.BÖLÜM – Kuruluş Hükümleri

KURULUŞ

MADDE 1 – Yasalar ile bu Resmi Senet hükümleri uyarınca yönetilmek ve kamuya yararlı hizmetler sunmak üzere, “ÇAMLIBEL SAĞLIK EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI” kurulmuştur. Senedin izleyen maddelerinde “Vakıf” olarak anılacaktır.

 

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 2 – Vakfın merkezi; “Fenerbahçe Mah. Cavit Çıtak Sk. No:10 Feneryolu Kadıköy, İstanbul” adresindedir. İlgili mevzuat çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

 

AMAÇ VE HİZMET KONULARI

MADDE 3 – Başta tıbbi ilimler olmak üzere, bilim, endüstri ve teknolojiye yönelik çalışmalar yapmak, bu yönde araştırmacılara ve girişimcilere destek olmak, eğitim ve öğretimi her alanda desteklemek, beraberinde sosyal ve kültürel gelişime de katkıda bulunmaktır.

Vakıf amacına ulaşmak için şu faaliyetlerde bulunur.

a. Sağlık Hizmetleri:

Başta çocuksuz çiftlerin çocuk sahibi olmaları ve gerekli tıbbi desteği alabilmeleri için ayni ve maddi desteği sağlamak olmak üzere, kadınların her türlü sağlık hizmetine ulaşmaları için gerekli desteği vermek,

b. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri:

Eğitim görmek isteyen kimsesiz, yetim ve yoksul çocuklar ile eğitim imkânı elde edemeyen çocukların eğitiminde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunacak nitelikte her türlü yardımı yapmak, desteği vermek; yetenekli öğrencilerin bilimsel, sanatsal ve kültürel çalışmalarını, projelerini desteklemek, bu konuda çalışmalar yapan kuruluşları desteklemek; öğretime ilişkin örnek programlar hazırlamak, uygulamalar yaparak gelişme ve değişimleri aktarmak,

Vakfın mali gücünün yeterli hale getirildiği ve mütevelli heyetince uygun görüldüğü takdirde, tıbbi, sağlık, bilim, endüstri ve teknolojiye yönelik araştırmalar yapacak ve eğitim verecek özel eğitim okulları ve/veya meslek kursları, araştırma kurumlan vb. kurmak veya
kurulu olanları devralmak,

Kurulacak eğitim ve araştırma kurumlarının faaliyetlerinin sürekliliğinin temin etmek için vakfa bağlı iktisadi işletme/ler ve şirketler kurmak,

Açacağı ve/veya devralacağı, işleteceği ve/veya işlettireceği eğitim ve araştırma kurumlarının teknolojik bilgi ve genel eğitim düzeyinin iyileştirilmesine; eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik girişim ve çalışmalarda bulunmak,

c. Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri:

Sağlık, bilim ve endüstriye yönelik bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanlarda araştırmalara yeni buluş ve teknolojilere yönelik girişim ve/veya girişimcilere destek olmak ve/veya ortak girişimlerde bulunmak,

d. Sosyal ve Kültürel Hizmetler:

Yoksul ve yardıma muhtaç kişi ve ailelerin temel yaşam ihtiyaçlarına ve sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olmak.

e. Halkla İlişkiler Hizmetleri:

Amaç ve hizmet konularına yönelik elektronik ortam da dahil olmak üzere yazılı ve/veya görsel broşür, bülten, videokaseti, film, dergi, gazete, katalog ve kitap yayımlamak ve/veya yayınlamak; konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, fuar, sergi, yaz kampları ve okulları, şenlikler, yarışmalar, geziler düzenlemek,

Kısaca amaçlarının gerçekleştirilmesi için yararlı ve zorunlu görülen tüm teşebbüs, tasarruf, temellüklerde bulunmak, sözleşmeler akdetmek ve işlemler yapmaktır.

Vakıf amaçlarını gerçekleştirirken kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı gözetir.

 

MAL VARLIĞI

MADDE 4- Vakfın malvarlığı, kuruluşta vakfedenin vakfettiği aşağıda dökümü yapılan menkuldür.

a) Fahri Teksen Çamlıbel tarafından tahsis edilen 500.000,00 TL (BeşyüzbinTürkLirası) nakit.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

 

II.BÖLÜM – Yönetim Hükümleri

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 5 – Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Mütevelli Heyeti
b) Yönetim Kurulu

 

ONURSAL BAŞKAN

MADDE 6 – Vakıf Onursal Başkanı

Vakfın Onursal Başkanı Sayın Prof. D,r. Fahri Teksen ÇAMLIBEL’dır.

Onursal Başkanın istifası, vefatı veya mümeyyizliğini kaybetmesi halinde iş bu vakıf senedinde Onursal Başkana tanınan yetkiler son bulur.

 

MÜTEVELLİ HEYETİ

MADDE 7 – Vakıf Mütevelli Heyeti;

a) Fahri Teksen ÇAMLIBEL
b) Pınar ÇAMLIBEL
c) Uğur ÇAMLIBEL
d) Çağla DİLAVER
e) Jinemed IVF Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından bildirilen bir (1) kişi (bundan sonra ” Tüzel Kişilik Temsilcisi ” olarak anılacaktır),

Olmak üzere, beş (5) kişi (mütevelli heyeti üye tam sayısı) den oluşur.

Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Fahri Teksen ÇAMLIBEL’dır.

Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, mütevelli heyeti üyeleri arasından mütevelli heyeti başkanı tarafından belirlenir veya değiştirilir. Mütevelli Heyeti Başkan Vekilinin belirlenmediği durumlarda mütevelli heyetinin yaşça en büyük olan üyesi mütevelli heyeti başkan vekili olur.

Mütevelli Heyeti Başkanının istifası, vefatı veya mümeyyizliğini kaybetmesi halinde mütevelli heyeti başkan vekili mütevelli heyeti başkanı olur. Mütevelli Heyeti Başkanı, mütevelli heyeti başkan vekili ve üye değişimlerinin bildirimleri derhal karar defterine yazılarak yasal denetim makamı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne iletilir.

Gerçek kişi mütevelli heyeti üyesinin; istifası, vefatı, mümeyyizliğini kaybetmesi veya mütevelli heyeti üyeliğinin düşürülmesi halinde mütevelli heyeti üyeliğinin yerine mütevelli heyeti başkanının teklif ettiği kişiler arasından mütevelli heyeti kararıyla yenisi seçilir. Yeni üyenin belirlenmesi için karar yeter sayısı sağlanamazsa veya seçim yapılamaması halinde vakıf adına nihai kararı vermeye mütevelli heyeti başkanı yetkilidir. Mütevelli Heyeti Başkanı’nın her hangi bir teklif sunmadığı veya re’sen yeni üyeyi belirlemediği durumda mütevelli heyeti üyeleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından mütevelli heyeti kararıyla yenisi seçilir.

Mütevelli Heyetinde yer alan tüzel kişilik temsilcisi, temsil ettiği tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı tarafından belirlenerek yazılı olarak vakfa bildirilir. Mütevelli Heyetinde yer alan tüzel kişilik temsilcisinin üyelik sıfatı üyeliğinin düşürülmesi halinde veya başkaca bir sebeple temsil ettiği tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı tarafından yerine başkası belirlenene kadar devam eder. Temsil edilen tüzel kişiliğin sona ermesi ve tasfiyesi halinde veya temsil edilen tüzel kişiliğin mütevelli heyette yer alacak temsilcisini Vakfın yazılı talebine rağmen bildirmemesi halinde mütevelli heyeti başkanı mütevelli heyette yer alan “tüzel kişilik temsilcisi” yerine “tüzel kişilik temsilcisi” sıfatıyla başka bir tüzel kişiliğin temsilcisini veya “tüzel kişilik temsilcisi” sıfatı kaldırılarak başka bir gerçek kişiyi mütevelli heyet üyesi olarak mütevelli heyetinin onayına sunar ve mütevelli heyet kararıyla yeni tüzel kişilik temsilcisi üye veya gerçek kişi üye belirlenir. Tüzel Kişilik Temsilcisi yerine yeni üyenin belirlenmesi için karar yeter sayısı sağlanamazsa veya seçim yapılamaması halinde vakıf adına nihai kararı vermeye mütevelli heyeti başkanı yetkilidir. Mütevelli Heyeti Başkanı’nın her hangi bir teklif sunmadığı veya re’sen yeni üyeyi belirlemediği durumda mütevelli heyeti üyeleri tarafından aday gösterilen gerçek kişiler arasından mütevelli heyeti kararıyla mütevelli heyeti üyeliği doldurulur.

 

MÜTEVELLİ HEYETİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 8 – Mütevelli Heyeti, Vakfın-en yüksek karar organıdır. Heyetin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

b) Yönetim Kurulu’nu seçmek,

c) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

d) Vakfın iç denetimini yapacak iç denetçiyi veya bağımsız denetim yetkisine haiz kişi ve kuruluşu belirlemek,

e) Hesap dönemi sonunda döneme ait gelir-gider cetveli ve bilânço ile faaliyet raporu ile iç denetim raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.

f) Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek karara bağlamak,

g) Mütevelli Heyeti üyelerine ve yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilemeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

h) Yedek akçede biriken fonların kullanım şeklini belirlemek,

i) Vakfın iştirak ve bağlı ortaklıklarının genel kurullarında Vakfı temsil edecek kişi veya kişileri belirlemek,

j) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak.

k) İş bu vakıf senedinde mütevelliler heyetinin yetkisine bırakılan hususlarda karar vermek.

l) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

 

MÜTEVELLİ HEYETİ’NİN TOPLANTI ZAMANI, TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 9 – Mütevelli Heyeti’nin ilk toplantısı, Vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

Mütevelli Heyeti, mütevelli heyeti başkanı veya başkan vekilinin başkanlığında en az üç (3) üye ile toplanır. Mütevelli Heyeti karar yeter sayısı üç (3)’ dür.

Fahri Teksen ÇAMLIBEL mütevelli heyeti toplantılarına Onursal Başkan ve Mütevelli Heyeti Başkanı sıfatları ile katılır.

Mütevelli Heyeti, yönetim kurulunun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda her yıl bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere mart veya nisan ayı içinde olağan olarak toplanır.

Heyet ayrıca gördüğü lüzum üzerine veya yönetim kurulunun talebi ile olağanüstü olarak toplanabilir.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az yedi (7) gün önce üyelere tebliğ edilir.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Eşitlik halinde mütevelli heyeti başkanının oyu iki (2) oy sayılır. Mütevelli Heyetinde yer alan gerçek kişilerin aynı zamanda mütevelli heyetinde tüzel kişi temsilcisi olarak ta yer alması durumunda oylarını ayrı ayrı kullanırlar.

Mütevelli Heyeti Başkanı’nın yokluğunda yapılan mütevelli heyeti toplantılarında alınan kararlar mütevelli heyeti başkanının onayı alınmaksızın vakıf tüzel kişiliğinin iradesini yansıtmaz ve icra edilemez. Mütevelli Heyeti kararları gerekçesi yazılı olarak karar defterine yazılmak şartıyla mütevelli heyeti başkanı tarafından veto edilebilir. Veto edilen karara esas konular mütevelli heyeti başkanının başkanlığında tekrar müzakere edilir ve mütevelli heyeti başkanının onayı ile karar alınır, bu halde karar yeter sayısı sağlanamazsa vetoya esas konu hakkında vakıf adına nihai kararı vermeye mütevelli heyeti başkanı yetkilidir.

Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç (3) toplantıya katılmayan veya genel kabul görmüş etik dışı davranışları gözlenen mütevelli heyeti üyesinin üyeliği mütevelli heyeti başkanının teklifi ve gerekçesi belirtilmek şartıyla mütevelli heyeti kararıyla düşürülebilir. Genel kabul görmüş etik dışı davranışları gözlenen mütevelli heyeti üyesinin üyeliğini Vakıf Onursal Başkanı gerekçesi belirtilmek şartıyla re’sen alacağı kararla da düşürebilir.

Mütevelli Heyeti toplantı tutanakları ve kararları ile Vakıf Onursal Başkanı ile mütevelli heyet başkanının işbu vakıf senedinde belirtilen re’sen veya nihai olarak alabileceği kararlar noterce sıra numarası verilen kağıtlara veya noter onaylı Mütevelli Heyeti Karar Defteri ‘ne yazılarak imzalanır.

 

YÖNETİM KURULU

MADDE 10 – Vakıf Yönetim Kurulu,

a) Mütevelli Heyeti üyeleri arasından seçilen iki (2) kişi,

b) Dışarıdan seçilecek bir(l) kişi,

Olmak üzere üç (3) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi iki (2) yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyeti, gerekçesini kararında belirtmek şartıyla her zaman yönetim kurulu üyesinin üyeliğini sonlandırabilir.

Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine mütevelli heyeti tarafından seçim yapılır.

Yönetim Kurulu, davet üzerine ayda en az bir kere yönetim kurulu başkanı başkanlığında en az iki (2) üye ile toplanır. Yönetim kurulu karar yeter sayısı iki (2) ‘dir. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır.

Alınan kararlar noter tasdikli Yönetim Kurulu Karar Defterine veya noterce sıra numarası verilen kağıtlara yazılarak imzalanır.

 

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 11 – Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu;

a) Mütevelliler Heyetinin yetkisine bırakılan işler dışında, vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Mütevelli Heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını ve ertesi yılın bütçe tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetinin onayına sunar, mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular,

c) Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, yetkisi dahilinde bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev ve yetkileri önceden belirlenmek kaydıyla mütevelli heyeti tarafından uygun görülmesi halinde vakfa müdür atar, uygun göreceği muhtelif komite, icra kurulu ve komisyonları oluşturur ve gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Vakıf bünyesinde istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.- –

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, mütevelli heyetinin onayı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda “gelir-gider cetveli ve bilanço ile faaliyet raporlarını düzenleyerek iç denetimin ve/veya bağımsız denetimin incelemesine ve vakıf mütevelli heyetinin ibrasına sunar ve yasal denetim makamına gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i) Mütevelli Heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

j) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

VAKFIN TEMSİLİ

MADDE 12 – Vakfı, yönetim kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini, yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim Kurulu yetkisi dahilindeki hususlarda belirlenen konularda belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur veya memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

VAKIF MÜDÜRÜ

MADDE 13 – Vakıf Müdürü, yönetim kurulunca, kendi arasından veya dışarıdan seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen Vakıf Müdürü’nün yönetim kurulu üyeliği devam eder.

Vakıf Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları ile müdürlük organizasyonu ve organizasyonda görev alacak kadroların görev tanımları ve ücretleri yönetim kurulu kararıyla veya mütevelli heyetince hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Vakıf Müdürü; yönetim kurulunun devredeceği yetkileri kullanır, vereceği görevleri yapar ve alacağı kararları uygular.

 

III.BÖLÜM – Mali Hükümler

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 14 – Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

b) Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü şartlı-şartsız bağışlar ile yardımlar.

c) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

d) İktisadi işletmeler, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

e) Diğer gelirler.

 

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS ŞEKLİ

MADDE 15 – Vakfın yıllık gelirlerinin 1/3’ü yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçeye ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, 2/3’ü ise Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

 

VAKIF YEDEK AKÇESİ

MADDE 16 – Vakıf gelirlerinden her yıl huzur hakları, ücretler, büro giderleri, iç denetim ücretleri vb. idare masrafları ile yasal yükümlülükler düştükten sonra kalan miktarın %10’u yedek akçe olarak ayrılır.

Yedek akçede biriken fonlar, nakit akış durumuna göre öncelikle vakıf mal varlığını artırıcı menkul ve gayrimenkul yatırımlarında değerlendirilir. Her halde yedek akçede biriken fonların kullanım şekli Mütevelli Heyetince belirlenir.

 

VAKIF FONLARININ PLASMANI

MADDE 17 – Vakıf kasasında hiçbir zaman ilgili hesap dönemi için devlet tarafından brüt asgari ücret olarak belirlenen miktardan fazla nakit bulundurulamaz. Vakfın ani ödemeler için bu değerin üstünde bulundurulması gereken nakit ihtiyacı mutlak suretle bir devlet bankasının vadesiz hesabında tutulacaktır.

Bunun dışındaki tüm nakit, nakit akışına uygun düşecek vadelerle devlet tahvillerine, hazine bonolarına veya vadeli banka hesaplarına plase edilir veya yatırım ve/veya portföy yönetim şirketleri aracılığıyla değerlendirilir.

 

VAKIF MALLARINDA DEĞİŞİKLİK

MADDE 18 – Vakfedilen gayrimenkuller, irtifak hakları vb. taşınmaz mal ve haklar ile hisse senetleri; iktisadi kıymetlerini veya rantabilitesini büyük ölçüde ve devamlı olarak kaybetme durumuna düşerse, mütevelli heyetinin teklifi üzerine bu kıymetler yetkili asliye mahkemesince verilecek kararla satılabilir. Bu suretle elde edilen gelirler, değerine uygun gelir getirebilecek gayrimenkul alımında kullanılır.

Vakfa bağışlanan veya satın alma yolu ile iktisap edilen gayrimenkuller, irtifak hakları vb. taşınmaz mal ve haklar ile hisse senetlerinden değerine uygun gelir getirmeyenlerin daha yararlı herhangi bir mal veya para ile değiştirilmesine ilgili uzman inceleme raporlarına dayalı olarak yönetim kurulunun teklifi ile mütevelli heyeti yetkilidir.

 

VAKFIN HESAPLARI

MADDE 19 – Vakfın hesap dönemi takvim yılı itibariyledir. Hesaplar Vakıflar Tek Düzen Hesap Planına uygun olarak bilanço esasına göre tutulur. Defter tasdiki ve kayıt nizamında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uyulur.

Vakfın kesin durumunu gösteren mali tablolar en geç hesap dönemini takip eden ilk üç ay içinde kesinleştirilir ve mütevelli heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayı ve iç denetim raporlarının hazırlanmasına müteakip mali tabloların bir örneği yasal denetim makamına gönderilir.

 

HUZUR HAKKI

MADDE 20 – Mütevelli Heyeti ve yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyeti belirler. Verilecek huzur hakkı toplamı vakfın yıllık brüt gelirinin %20 ‘sini aşamaz.

 

IV.BÖLÜM – Genel Hükümler

HUKUKSAL İŞLEMLER YETKİSİ

MADDE 21 – Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma veya kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, gelirlerini arttırmak için para ya da mal varlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya; kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Medeni Kanun’da belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf tüm bu yetkileri ve gelirleri Medeni Kanun’la ve ilgili tüzüklerle yasaklanmış maksatlarla kullanılamaz. Hiç bir şekilde siyasete alet edilemez. Siyasetle kesin olarak ilgilenemez.

 

DENETİM

MADDE 22 – Vakfın iç denetimi, mütevelli heyetince belirlenen iç denetçilere veya bağımsız denetim yetkisine haiz kişi ve kuruluşlara yaptırılır. Vakfın dış denetimi ise yasal denetim makamı olan Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır.

İç denetim raporları yasal denetim makamına ve ilgili diğer kurumlara gönderilir.

 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 23 – Vakıf Senedinde yapılacak değişiklikler, düzenleme ve ilaveler, Mütevelli Heyeti üye sayısının en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi, beşte üçünün (3/5) onayı ile yapılır, alınacak kararda mütevelli heyeti başkanının onayının bulunması şarttır.

İş bu vakıf senedinde hüküm bulunmayan hallerde Vakıflar Kanunu ve Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri kıyas yoluyla tatbik edilir.

 

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE 24 – Vakfın iradi veya kanuni sebeplerle sona ermesi halinde vakfın malvarlığı, mütevelli heyeti tarafından belirlenecek benzer gayeli bir vakfa veya kamu kuruluşuna devredilir.

Vakfın iradi olarak feshi, mütevelli heyeti üye sayısının en az beşte üçünün (3/5) yazılı teklifi, beşte dördünün (4/5) onayı ile mümkündür, alınacak kararda mütevelli heyeti başkanının onayının bulunması şarttır.

 

VAKFEDEN

MADDE 25 – İşbu vakıf senedi altında imzaları bulunan vakfedenin ünvanı, isim ve soyadı ile vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir.

Prof. Dr. Fahri Teksen ÇAMLIBEL – T.C. – Yeniköy Mah. Türkbostanı Sok. No:18 Sarıyer/İSTANBUL – 500.000,00 TL (BeşyüzbinTürkLirası) nakit.

 

V.BÖLÜM – Geçici Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere 18053296622 TC. nolu Av. Recep Gül ve 26738059134 TC. nolu Av. Asuman İşcan yetkili kılınmıştır.